1 2 3 4 5

Bộ TT&TT ra "tối hậu thư" cho nhà mạng phải đảm bảo chất lượng 3G

Bộ TT&TT ra "tối hậu thư" cho nhà mạng phải đảm bảo chất lượng 3G